ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร จังหวัดสระแก้ว เบอร์โทรศัพท์ 037 541729  โทรสาร 037 541729 ต่อ 20 

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สขร


 ชื่อเอกสาร : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560   [ 09 พฤษภาคม 2560 ]
รายละเอียดเอกสาร

เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560


ตำแหน่ง ที่จะรับสมัคร ประกอบด้วย


1. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 2 อัตรา


2.ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา


3. ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา


คุณสมบัติทัวไปของผู้สมัคร


1.มีสัญชาติไทย


2.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 55 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)


3.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย


4.ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม


5.ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามที่กำหนดในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล


6.ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง


7.ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คฯะบริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น


8.ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก กระทำผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้ทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ


9.ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก จากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ


วัน เวลา การรับสมัครสอบ ระหว่าง วันที่ 9- 22 พฤษภาคม 2560 ณ สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร


เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นใบสมัคร


1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ พร้อมตัวจริง


2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ พร้อมตัวเจริง


3.สำเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรอง หรือระเบียนแสดงผลการเรียน ผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมับติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบ จำนวน 1 ฉบับ


4.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นดำ ขนาด 1.5 * 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร) จำนวน 3 รูป


5. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฏ ก.พ. ฉบัที่ 16 (2526) และตรวจหาสารเสพติด ซึ่งออก ให้ไว้ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย จำนวน 1 ฉบับ


6.สำเนาภาพถ่ายหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล หรือใบทหารกองเกิน ( สด.9) ถ้ามี จำนวน 1 ฉบับ


7.สำเนาใบอนุญาติขับรถ ประเภท 2 (สำหรับตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา)


8.หนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการซึ่งปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 5 ปี (ถ้ามี) (สำหรับตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา)


ติดต่อ สอบถามได้ ที่ งานสำนักปลัด โทร 0-3754-1729


ย้อนกลับ
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/03/2564
วันนี้
50
เมื่อวานนี้
74
เดือนนี้
1,589
เดือนที่แล้ว
2,139
ปีนี้
9,405
ปีที่แล้ว
16,648
ทั้งหมด
28,617
ไอพี ของคุณ
3.236.50.252
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 50 74 1,589 2,139 9,405 16,648 28,617 3.236.50.252