ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร จังหวัดสระแก้ว เบอร์โทรศัพท์ 037 541729  โทรสาร 037 541729 ต่อ 20 

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สขร


ลำดับรายการวันที่
1พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.256025 ส.ค. 2565
2ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร ประจำปี 2565 จำนวน 4 เรื่อง7 เม.ย. 2565
3พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.256213 ม.ค. 2565
4พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.255913 ม.ค. 2565
5พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.256213 ม.ค. 2565
6พระราชบัญญัติการศึกษาแ่ห่งชาติ พ.ศ.254213 ม.ค. 2565
7พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.253513 ม.ค. 2565
8พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.256213 ม.ค. 2565
9พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254013 ม.ค. 2565
10พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.253913 ม.ค. 2565
11พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.254613 ม.ค. 2565
12พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.254413 ม.ค. 2565
13พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.255013 ม.ค. 2565
14รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 256013 ม.ค. 2565
15การจัดทำร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทรจำนวน 6 เรื่อง10 พ.ย. 2564
16พระราชบัญญัติการเลือกตั้้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.256212 ก.ค. 2564
17พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.254212 ก.ค. 2564
18พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.253512 ก.ค. 2564
19พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.253512 ก.ค. 2564
20พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.254312 ก.ค. 2564

12  >> >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/03/2564
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
45
เดือนที่แล้ว
2,426
ปีนี้
18,577
ปีที่แล้ว
16,648
ทั้งหมด
37,789
ไอพี ของคุณ
3.236.52.68
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 7 45 45 2,426 18,577 16,648 37,789 3.236.52.68