ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร จังหวัดสระแก้ว เบอร์โทรศัพท์ 037 541729  โทรสาร 037 541729 ต่อ 20 

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สขร


ลำดับรายการวันที่
1ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร ประจำปี 2565 จำนวน 4 เรื่อง7 เม.ย. 2565
2พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.256213 ม.ค. 2565
3พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.255913 ม.ค. 2565
4พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.256213 ม.ค. 2565
5พระราชบัญญัติการศึกษาแ่ห่งชาติ พ.ศ.254213 ม.ค. 2565
6พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.253513 ม.ค. 2565
7พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.256213 ม.ค. 2565
8พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254013 ม.ค. 2565
9พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.253913 ม.ค. 2565
10พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.254613 ม.ค. 2565
11พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.254413 ม.ค. 2565
12พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.255013 ม.ค. 2565
13รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 256013 ม.ค. 2565
14การจัดทำร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทรจำนวน 6 เรื่อง10 พ.ย. 2564
15พระราชบัญญัติการเลือกตั้้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.256212 ก.ค. 2564
16พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.254212 ก.ค. 2564
17พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.253512 ก.ค. 2564
18พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.253512 ก.ค. 2564
19พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.254312 ก.ค. 2564
20พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.252223 เม.ย. 2564

12  >> >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/03/2564
วันนี้
50
เมื่อวานนี้
74
เดือนนี้
1,589
เดือนที่แล้ว
2,139
ปีนี้
9,405
ปีที่แล้ว
16,648
ทั้งหมด
28,617
ไอพี ของคุณ
3.236.50.252
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 50 74 1,589 2,139 9,405 16,648 28,617 3.236.50.252