ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร จังหวัดสระแก้ว เบอร์โทรศัพท์ 037 541729  โทรสาร 037 541729 ต่อ 20 

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สขร


อำนาจหน้าที่
อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 
มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
(1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
(2) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
(3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
(5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
(6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
 
มาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใดๆในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
(1) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
(2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
(3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
(4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
(5) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
(6) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
(7) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(8) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
(9) เทศพาณิชย์

อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้

(1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

(2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

(3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

(4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ

(5) การสาธารณูปการ

(6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ

(7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน

(8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว

(9) การจัดการศึกษา

(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

(11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

(13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

(14) การส่งเสริมกีฬา

(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

(16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

(17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

(18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

(20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

(21) การควบคุมการเลื้ยงสัตว์

(22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

(23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ

(24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(25) การผังเมือง

(26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

(27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ

(28) การควบคุมอาคาร

(29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด


สำนักปลัดเทศบาล
      สำนักปลัดเทศบาล มีหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงาน จ้างของสำนักปลัดเทศบาล โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็น หน้าที่ของ กองหรือส่วนราชการใดในเทศบาล โดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาล ให้เป็นไปตาม นโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาลและควบคุมการปฏิบัติงานธุรการ ประกอบด้วยส่วนราชการภายใน ดังนี้ งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานสารบรรณของเทศบาล
(2) งานดูแลและรักษา จัดเตรียมให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ  
(3) งานเลขานุการการประชุมพนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
(4) งานสาธารณกุศล และหน่วยงานอื่นที่ขอความร่วมมือ
(5) งานตรวจสอบ และแสดงเอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับทางราชการ
(6) งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
(7) งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
(8) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
(9) งานพัสดุและทรัพย์สินของสำนักปลัดเทศบาล
(10) งานการเงินและบัญชีของสำนักปลัดเทศบาล
(11) งานการจัดพิมพ์รายงานการประชุมสภาเทศบาล
(12) งานการจัดสถานที่ประชุมสภา
(13) งานการนัดหมายการประชุมสภาเทศบาล
(14) งานการจัดระเบียบวาระการประชุม
(15) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
(2) งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ
(3) งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก
(4) งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
(5) งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
(6) งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
(7) งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาล
(8) งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน การศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา
(9) งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน เพิ่มขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างตามภารกิจ
(10) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์
(11) งานแจ้งมติ ก.ท., ก.ท.จ. ให้สำนักหรือกองต่าง ๆ ทราบ
(12) งานจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงาน 3 ปี และงานจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
(13) งานสวัสดิการพนักงาน/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง
(14) งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
(15) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานแผนและงบประมาณ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
(2) การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
(3) การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี
(4) การจัดทำแผนชุมชน
(5) การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(6) การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
(7) การจัดทำฐานข้อมูลของเทศบาลทุกด้าน
(8) การจัดเก็บข้อมูลของเทศบาลให้เป็นปัจจุบัน
(9) การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล
(10) งานเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานทะเบียนราษฎร มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
(2) งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
(3) งานเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
(2) งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งการดำเนินการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น ๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย โคลนถล่ม
(3) งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันและระงับอัคคีภัยต่าง ๆ
(4) งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(5) งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน (6) งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
(7) งานฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(8) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานนิติการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานจัดทำร่างเทศบัญญัติตามกฎหมาย ระเบียบ เทศบัญญัติของเทศบาล
(2) งานดำเนินการรับ-ดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
(3) งานดำเนินการคดีแพ่ง คดีอาญา และทางวินัยของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
(4) งานตรวจสอบความถูกต้องของการขออนุมัติดำเนินการตามเทศบัญญัติก่อนการบังคับใช้
(5) งานที่มีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของเทศบาล
(6) งานนิติกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานสวัสดิการสังคม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานสังคมสงเคราะห์
(2) งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
(3) งานพัฒนาชุมชน
(4) งานส่งเสริมกิจการเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
(5) งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
(6) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
(2) งานวางแผนสาธารณสุข
(3) งานรักษาความสะอาด
(4) งานส่งเสริมสุขภาพ
(5) งานป้องกันและควบคุมโรค
(6) งานสัตวแพทย์
(7) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) การจัดทำฐานข้อมูลของเทศบาลทุกด้าน
(2) การจัดทำนิตยสาร วารสารของเทศบาล
(3) การจัดทำเว็บไซต์ของเทศบาล
(4) การควบคุมดูแลระบบกระจายเสียงตามสายอัตโนมัติของเทศบาล
(5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 

กองคลัง
     กองคลัง มีผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง 7) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงาน จ้างของกองคลัง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสาร ทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการ จัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี
     งานเกี่ยวกับการพัสดุเทศบาลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ มอบหมาย ประกอบด้วยส่วนราชการภายในดังนี้ งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
(2) งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
(3) งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน
(4) งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย
(5) งานการรับเงิน นำส่งเงิน การโอนเงินงบประมาณ
(6) งานการจัดทำฎีกาการเบิกจ่ายเงินของกองคลัง ฎีกาเงินนอกงบประมาณ ฎีกาเงินสะสม
(7) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานสถิติและการคลัง มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่ายรวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด
(2) งานจัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวัน รายงานประจำเดือน รายงานประจำปี และรายงานอื่น ๆ
(3) งานจัดทำทะเบียนคุมต่าง ๆ
(4) งานจัดทำระบบการควบคุมตรวจสอบภายใน
(5) งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่าง ๆ
(6) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานการจัดซื้อการจัดจ้าง
(2) งานการซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินของทุกกอง
(3) งานการจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ
(4) งานการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ
(5) งานการจำหน่ายพัสดุ และจำหน่ายหนี้สูญ
(6) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานสารบรรณ
(2) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
(3) งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
(4) งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนของกองคลัง รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
(5) งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
(6) งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่น ๆ
(7) งานจัดทำคำสั่งและประกาศของกองคลังเทศบาลตำบลซำสูง
(8) งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียนของกองคลัง
(9) งานด้านประชาสัมพันธ์ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
(10) งานสวัสดิการต่าง ๆ
(11) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและการจัดหารายได้อื่นๆของเทศบาล
(2) งานวางแผนการจัดเก็บรายได้ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้
(3) งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล
(4) งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และรายได้อื่น
(5) งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร
(6) งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี
(7) งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5)
(8) งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแนบคำร้องของผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น (9) งานพิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้นเพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่
(10) งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี
(11) งานจัดเก็บและชำระรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น ๆ
(12) งานลงรายการเกี่ยวกับโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้ายในทะเบียน เงินปันผลประโยชน์และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5) ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจำทุกวัน
(13) งานดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี
(14) งานเก็บรักษา และการนำส่งเงินประจำวัน
(15) งานจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า
(16) งานตรวจสอบและทำบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินหรือคำร้องภายในกำหนดและรายชื่อผู้ไม่ชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ ภาษีในกำหนดของแต่ละปี
(17) งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินภายในกำหนด
(18) งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่มาชำระภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นภายในกำหนด
(19) งานประสานงานกับฝ่ายนิติกรเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่มาปฏิบัติตามกฎหมายภาษีบำรุงท้องที่ (ไม่ยื่นแบบ ฯ และไม่ชำระภาษี) โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
(20) งานเกี่ยวกับการดำเนินการยึดอายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน
(21) งานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเร่งรัดรายได้
(22) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย งานการประปา มีหน้าที่เกี่ยวกับ
          (1) งานการติดตั้ง ขยายเขตประปาเทศบาล
          (2) งานปรับปรุงระบบการจำหน่วยน้ำของประปาเทศบาล
          (3) งานบำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบประปาเทศบาล
          (4) งานปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาเทศบาล
          (5) งานดูแลรักษาแหล่งน้ำดิบของประปาเทศบาล
          (6) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย ความรู้เกี่ยวกับภาษี ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีบำรุงท้องที่ หมายถึง ภาษีที่เก็บจากเจ้าของที่ดิน ไม่ว่าจะเป็น บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ได้แก่ ที่ดินที่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ได้แก่พื้นที่ดินหรือพื้นที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้ำด้วย โดยไม่เป็นที่ดินที่เจ้าของที่ดินได้รับการยกเว้นภาษีหรืออยู่ในเกณฑ์ลดหย่อน ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคม ของปีใด มีหน้าที่เสียภาษีสำหรับปีนั้น การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ให้เจ้าของที่ดินที่มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ณ สำนักงานเทศบาล (กองคลัง) ภายในเดือนมกราคมของปีแรก ที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดิน แบบแสดงรายการที่ยื่นไว้นั้นใช้ได้ทุกปี ในรอบระยะเวลา 4 ปี หลักฐานที่ต้องนำไป
                    (1) สำเนาโฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ น.ส.3 ก
                    (2) บัตรประจำตัวประชาชน
                    (3) ใบเสร็จรับเงินปีที่แล้ว (ถ้ามี)
                    (4) หนังสือมอบอำนาจ กรณีที่ให้ผู้อื่นมาทำการแทน ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นกับที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น ผู้มีหน้าที่เสียภาษี คือ ผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง เช่น ตึก อาคาร คอนโดมิเนียม หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ในเขตเทศบาล ซึ่งใช้หาผลประโยชน์โดยใช้เป็นสถานประกอบการพาณิชย์ต่าง ๆ ให้เช่า หรือผู้อื่นอยู่อาศัย อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินกับเทศบาล ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ได้แก่ โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง และที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างนั้น และในปีที่ผ่านมาได้มีการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้น เช่น ให้เช่า ใช้เป็นที่ทำการค้าขาย ที่ไว้สินค้า ที่ประกอบอุตสาหกรรม ให้ญาติ บิดา มารดา บุตร หรือผู้อื่นอยู่อาศัย หรือใช้ประกอบกิจการอื่น ๆ เพื่อหารายได้ และไม่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมาย กำหนดยื่นแบบเสียภาษี เจ้าของทรัพย์สินมีหน้าที่ต้องยื่นแบบนแสดงรายการเพื่อเสียภาษีซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ภายในเดือนภุมภาพันธ์ของทุกปี ค่าภาษี (1) ผู้รับประเมินชำระภาษีปีละครั้งตามค่ารายปี (2) อัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี ค่าภาษี = ค่ารายปี x 12.5% กำหนดการชำระภาษี เมื่อเจ้าของทรัพย์สินได้รับแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8) แล้วต้องไปชำระค่าภาษีคายใน 30 วัน นับจากวันถัดจากที่ได้รับแจ้งการประเมินมิฉะนั้นจะต้องเสียภาษีเพิ่ม ดังนี้ (1) ถ้าชำระไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่พ้นกำหนด ให้เพิ่มร้อยละ 2.5 ของค่าภาษีที่ค้าง (2) ถ้าเกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน ให้เพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษีค้าง (3) ถ้าเกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือน ให้เพิ่มร้อยละ 7.5 ของค่าภาษีค้าง (4) ถ้าเกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 4 เดือน ให้เพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีที่ค้าง - การผ่อนชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ต้องมีวงเงินค่าภาษีที่จะขอผ่อนตั้งแต่ 9,000 บาทขึ้นไป ภายในกำหนด 30 วัน - นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน โดยแบ่งออกเป็น 3 งวด ๆ ละเท่า ๆ กัน (งวดละ 30 วัน) ภาษีป้าย ภาษีป้าย หมายถึง ภาษีที่เก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือ ประกอบกิจการอื่น เพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษรภาพหรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลัก จารึกหรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย คือ เจ้าของป้าย หรือผู้ครอบครองป้ายในกรณีไม่มีผู้อื่นยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย หรือเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ายนั้นได้ ให้ถือว่าผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ถ้าไม่อาจหาตัวผู้ครอบครองป้ายนั้นได้ ให้ถือว่าเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคาร หรือที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้ง หรือแสดงอยู่เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายตามลำดับ อัตราภาษีป้าย (1) ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดภาษี 3 บาท ต่อ 500 ตร.ซม. (2) ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมาย คิดภาษี 20 บาท ต่อ 500 ตร.ซม. (3) (ก) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ (ข) ป้ายที่มีอักษรทั้งหมด หรือบางส่วนอยู่ใต้และหรืออยู่ต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ คิดภาษี ต่อ 40 บาท ต่อ500 ตร.ซม. (4) ป้ายเมื่อคำนวณพื้นที่จำนวนเงินภาษีไม่ถึงป้ายละ 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท การขออนุญาตติดตั้งป้ายหรือเสียภาษี (1) ให้เจ้าของป้ายหรือผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายแจ้งขนาดและยื่นภาพถ่ายหรือภาพสเกตของป้ายและแผนผังบริเวณที่ ติดตั้งป้ายนั้นมาพร้อมกับคำขออนุญาตติดตั้งป้ายหรือแบบ แสดงรายการภาษีป้ายแล้วแต่กรณีเพื่อประโยชน์ในการสำรวจตรวจสอบ (2) ในการติดตั้งป้ายต้องไม่มีลักษณะที่จะเป็นอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน และบริเวณที่ไม่อนุญาตให้ ติดตั้งป้าย ได้แก่ บริเวณคร่อมถนน หรือทางสาธารณะ วงเวียน อนุสาวรีย์ สะพาน สะพานลอย คนเดินข้ามถนน เกาะกลางถนน สวนหย่อม สวนสาธารณะ ถนน ต้นไม้ และเสาไฟฟ้า ซึ่งอยู่ในที่สาธารณะ กำหนดเวลายื่นแบบ (1) เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายและชำระภาษีป้าย ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี (2) เจ้าของป้ายต้องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ การชำระภาษี (1) ให้เจ้าของป้ายชำระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน (2) ป้ายที่เริ่มติดตั้ง หรือแสดงในปีแรกให้เสียภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ติดตั้งหรือแสดงจนถึงวันสิ้นปี ถ้าภาษีป้ายเกิน 3,000 บาท ขึ้นไป ผ่อนชำระเป็น 3 งวด ๆ ละเท่า ๆ กันก็ได้
 
 กองช่าง 
        มีผู้อำนวยการกองช่าง  (นักบริหารงานช่าง  7)  เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างของ กองช่าง  โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ  ออกแบบ  การจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบการก่อสร้างงานควบคุมอาคาร  งานเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่อง  การควบคุมและการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับแผนการเก็บรักษา  การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์  อะไหล่และน้ำมันเชื้อเพลิง  งานสวนสาธารณะ  งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ  ให้เป็นไปตามระเบียบ  กฎหมาย  และหนังสือสั่งการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ประกอบด้วยส่วนราชการภายใน  ดังนี้
 งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่เกี่ยวกับ
     (1)  งานด้านการก่อสร้างอาคาร  ถนน  ทางเท้า  และสิ่งติดตั้งอื่น ๆ
     (2)  งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง
     (3)  งานซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร  ถนน  ทางเท้า
     (4)  งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
     (5)  งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
     (6)  งานควบคุมพัสดุด้านโยธา
     (7)  งานซ่อมบำรุงรักษาสาธารณูปการ
     (8)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 งานวิศวกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
     (1)  ออกแบบ  คำนวณด้านวิศวกรรมถนน  อาคาร  และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
     (2)  งานวางโครงการและการก่อสร้างด้านวิศวกรรม  งานถนน  งานอาคาร  และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
     (3)  งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม  งานถนน  อาคาร  และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
     (4)  งานออกแบบรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม  งานถนน  อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
     (5)  งานบริการแบบแปลนก่อสร้างอาคารให้แก่ประชาชน
     (6)  งานสำรวจข้อมูลรายละเอียด  เพื่อคำนวณออกแบบ  กำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม  งานถนน  อาคาร  และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
     (7)  งานศึกษาวิเคราะห์  วิจัยทางด้านวิศวกรรม  งานถนน  อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
     (8)  งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม  งานถนน  อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
     (9)  งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม  งานถนน  อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
     (10)  งานการวางผังเมืองของเทศบาล
     (11)  งานออกแบบและเขียนแบบ
     (12)  งานสถาปัตยกรรม
     (13)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 งานอาคาร สถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
     (1)  งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่
     (2)  งานซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
     (3)  งานวางแผนการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าแรงต่ำ
     (4)  งานในการติดตั้ง  ประกอบ  ดัดแปลง  ปรับปรุง  บำรุงรักษา  ซ่อมแซมเครื่องจักร  เครื่องมือ  เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า
     (5)  งานเบิกจ่ายจัดเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้  และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
     (6)  งานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานในหน่วยงาน
     (7)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
     (1)  งานสารบรรณ
     (2)  งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
     (3)  งานสารณกุศลของเทศบาล  และหน่วยงานต่าง ๆ  ที่ขอความร่วมมือ
     (4)  งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนของกองช่าง  รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติงาน
     (5)  งานตรวจสอบ  แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
     (6)  งานจัดทำคำสั่งและประกาศของกองช่างเทศบาลตำบลซำสูง
     (7)  งานรับเรื่องร้องทุกข์  และร้องเรียน
     (8)  งานสวัสดิการต่าง ๆ
     (9)  งานพัสดุและทรัพย์สินของกองช่าง
     (10)  งานการเงินและบัญชีของกองช่าง
     (11)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
     กองการศึกษา  มีผู้อำนวยการกองการศึกษา  (นักบริหารการศึกษา 7)  เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง ของกองการศึกษา  โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้กับเด็กเยาวชนในเขตเทศบาล  ทั้งในระบบ/นอกระบบ โรงเรียน  และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  นอกจากนั้นยังมีภารกิจในการรักษาและดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม  วัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการให้กับเยาวชน  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย  งานการศึกษาปฐมวัยและอนุบาล  งานส่งเสริมกิจการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  งานส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ  งานธุรการ  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ประกอบด้วยส่วนราชการภายใน  ดังนี้

 งานการศึกษาปฐมวัย  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
     (1)  งานการควบคุมดูแลและรับผิดชอบในงานการศึกษาปฐมวัยและอนุบาล
     (2)  งานประสานงานการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ  กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
     (3)  งานประชุม  อบรม  สัมมนา  และให้บริการด้านการศึกษา
     (4)  งานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลซำสูง
     (5)  งานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลซำสูง
     (6)  งานประชุม  อบรม  สัมมนา  และให้บริการเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
     (7)  งานปิด-เปิด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลซำสูง
     (8)  งานดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลซำสูง
     (9)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม  มีหน้าที่เกี่ยวกับ  
     (1)  การส่งเสริมกิจการศาสนา
     (2)  การส่งเสริม  สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น
     (3)  การส่งเสริม  รักษา   และดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม  จารีตประเพณี
     (4)  งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนงานของกองการศึกษารวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
     (5)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 งานกีฬาและนันทนาการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
     (1)  การส่งเสริม  สนับสนุน  การกีฬาในเขตเทศบาล
     (2)  การจัดแข่งขันกีฬาเยาวชน  กีฬาชุมชนในเขตเทศบาล
     (3)  การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ
     (4)  การจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล
     (5)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
     (1)  งานสารบรรณ
     (2)  งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและบริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
     (3)  งานสาธารณกุศลของเทศบาล  และหน่วยงานต่าง ๆ  ที่ขอความร่วมมือ
     (4)  งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนกองการศึกษา  รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติงาน
     (5)  งานตรวจสอบแสดงรายงานเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
     (6)  งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
     (7)  งานจัดทำคำสั่งและประกาศกองการศึกษา
     (8)  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์  และร้องเรียน
     (9)  จัดพิมพ์ฎีกาเงินเดือนและค่าใช้จ่ายประจำ  ของกองการศึกษา
     (10)  งานด้านประชาสัมพันธ์  และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
     (11)  งานสวัสดิการต่าง ๆ
     (12)  งานพัสดุและทรัพย์สินของกองการศึกษา
     (13)  งานการเงินและบัญชีของกองการศึกษา
     (14)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 

 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมและปฏิบัติงานให้บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งานศูนย์บริการสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและบำบัดโรค การสุขาภิบาล การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การควบคุมบำบัดน้ำเสีย การดูแลรักษา สวนสาธารณะ ป้องกันและบำบัดยาเสพติด งานทันตสาธารณสุข เภสัชกรรม การบริการส่งเสริมอนามัย งานสถานพักฟื้น งานเวชกรรมสังคม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบ 
          - งานรักษาความสะอาด 
          - งานกำจัดขยะและน้ำเสีย 
          - งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบ 
          - งานอนามัยชุมชน 
          - งานส่งเสริมและเผยแพร่ 
          - งานป้องกันยาเสพติด 
 งานควบคุมโรค มีหน้าที่รับผิดชอบ 
          - งานสุขาภิบาลทั่วไป 
          - งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ 
          - งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ
 งานควบคุมโรค    มีหน้าที่รับผิดชอบ                   
          - งานสุขาภิบาลทั่วไป                           
          - งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ                
          - งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ
 
 งานรักษาความสะอาด  มีหน้าที่รับผิดชอบ  
          - การแจ้งเก็บขยะมูลฝอยหรือขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
          - การให้บริการสูบถ่ายสิ่งปฏิกูล
 
งานบริการสาธารณสุข
          - งานเผยแพร่และฝึกอบรม 
          - งานส่งเสริมสุขภาพ 
          - งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
          - งานสัตวแพทย์ 
          - งานบริการ 
          - งานการเงินและบัญชี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/03/2564
วันนี้
7
เมื่อวานนี้
45
เดือนนี้
45
เดือนที่แล้ว
2,426
ปีนี้
18,577
ปีที่แล้ว
16,648
ทั้งหมด
37,789
ไอพี ของคุณ
3.236.52.68
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 7 45 45 2,426 18,577 16,648 37,789 3.236.52.68