ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร จังหวัดสระแก้ว เบอร์โทรศัพท์ 037 541729  โทรสาร 037 541729 ต่อ 20 

ปลัด

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สขร


X ปิด
E-service


-:- เหตุเพลิงไหม้ โกดังเก็บผ้าตลาดอินโดจีน 
-:- งานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2566 
-:- ขอเชิญชวน ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อหน่วยงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 
-:- ประชุม มอบหมายภารกิจและวิธีการปฏิบัติ (ต่อเนื่องจาก โครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการเผชิญเหตุอัคคีภัย ในพื้นที่ตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ) 
-:- ขอเชิญชวนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ให้กับหน่วยงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร มาเป็นระยะเวลากว่า ๑ ปี ร่วมตอบแบบสอบถาม เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
-:- โครงการ ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการเผชิญเหตุอัคคีภัย ในพื้นที่ตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว  
-:-  โครงการหมู่บ้านต้นแบบ ด้านการบริหารจัดกาารขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
-:- การแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์ ต้านยาเสพติด อำเภออรัญประเทศ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ผ่านศึกเกมส์ ๒๐๒๓) 
-:- วันกองทัพไทย 
-:- ร่วมต้อนรับนายอำเภออรัญประเทศ 
การแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์ ต้านยาเสพติด อำเภออรัญประเทศ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ผ่านศึกเกมส์ ๒๐๒๓)
การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นท้องที่ สัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๕
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะอันตรายในชุมชน เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชนตำบลบ้านใหม่หนองไทร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
การแข่งขันกีฬาเทศบาลจังหวัดสระแก้วต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 13 "วังน้ำเย็นเกมส์" ประจำปีงบประมาณ 2566
กิจกรรม Kick off การรณรงค์การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนประจำครัวเรือน
งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าไฟเบอร์กลาสซ่อมไฟฟ้า ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวจราจร Asphaltic Concrete จากสี่แยกบ้านผู้ช่วยหนู หมู่ที่ 6 ถึงถนนบายพาส (สายเลี่ยงเมืองอรัญ) ตำบลบ้านใหม่หนองไทร 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ซอยแม่นางโต๊ะจีน หมู่ที่2 , โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ซอยบ้านนายสวรรค์ รื่นสดงาม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างโรงเรียนอนุบรรพต แยกหลังหมู่บ้านแสงรุ่งเรือง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างโรงเรียนอนุบรรพต แยกหลังหมู่บ้านแสงรุ่งเรือง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ซอย3 เชื่อม ซอย4 (ฝั่งขวา) หมู่ที่5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเทา - บ้านใหม่หนองไทร หมู่ 3 ถึง หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถกระเช้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ซอย 5 หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ถนนบริบูรณ์ (ฝั่งขวาตลอดแนว) หมู่ ๒ , ซอยหนองหญ้าปล้อง หมู่ ๕ (จำนวน ๒ สายทาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ซอย 4 หมู่ 3 , ซอยหนองหญ้าปล้อง หมู่ 5 , ซอยวังกระทะตลอดแนว หมู่ 5 , ซอย 4 หมู่ 6 , ซอย 7 หมู่ 8 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร (จำนวน 5 สายทาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 2 หมู่ 1 , ซอย 5 (แยกบ้านผู้ช่วยอุดม ลาคำเอ็บ) ม.1 , ซอยข้างกำแพงคุณหญิงประภา ม.7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง (ถนนเส้นหลังซอยประสพโชค) ตลอดเส้นทาง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ที่ 1 และซอย 1 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร จำนวน 2 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ประกาศราคากลาง
-:- สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อ คสล. หมู่ที่ 1 ,6 , 7 ( จำนวน 3 สายทาง ) และโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ชนิดช่องเดียว หมู่ที่ 3 
-:- สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 ,6และหมู่ที่ 8(จำนวน 3 สายทาง) 
-:- สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู 
-:- สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ(ชนิดอัดท้าย)ทะเบียน 81-1253 สระแก้ว 
-:- สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน หมู่ที่ 1,หมู่ที่ 5,หมู่ที่12 ,หมู่ที่8 ซอย 4(1) หมู่ที่ 6 
-:- สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงศาลากลางหมู่บ้านหมู่ที่1 โครงการปรับปรุงศาลา SML หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 7 ประเพณีแห่หอปราสาทผึ้ง ก่อนเทศกาลตักบาตรเทโว 1 วัน
พระสยามเทวธิราช สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเมืองอรัญประเทศ
วัดอนุบรรพต

โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร
โรงเรียนอนุบรรพต
วัดบ้านหนองเทา

ผลิตภัณฑ์ OTOP ประจำหมู่ 7

-:- โรงพยาบาลอรัญประเทศเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
-:- เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ สายงานผู้ปฏิบัติ จำนวน ๕ อัตรา  
-:- รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๓ อัตรา  
-:- ประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง 
-:- ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลไตรมาส 1-2566 
-:- รับโอนพนักงานส่วนตำบลผ่านศึก 
-:- ประกาศ รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 
-:- ประกาศรับโอน พนักงานเทศาบาลสามัญ 
-:- การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
-:- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 


ระบบงานต่างๆจองคิวออนไลน์ร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตสำรวจความพึงพอใจสถิติอุบัติเหตุลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสระแก้วปปชกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมบัญชีกลางกรมสรรพากรจังหวัดสระแก้วระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอาเซียนE-Learningศาลปกครองกฤษฏีกา


แผนที่สำนักงาน

ปฎิทินกิจกรรม

แบบสอบถาม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/03/2564
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
80
เดือนนี้
201
เดือนที่แล้ว
2,626
ปีนี้
2,827
ปีที่แล้ว
27,842
ทั้งหมด
49,881
ไอพี ของคุณ
44.213.63.130
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 20 80 201 2,626 2,827 27,842 49,881 44.213.63.130